02

Podziękuj swoim fanom! – konkurs z Mastercard!

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 oraz MasterCard Europe SA Mastercard Europe SA, belgijskiej spółki zarejestrowanej przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii (numer w rejestrze przedsiębiorców: RPR 0448038446), z siedzibą pod adresem: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. („Fundator”). (zwani dalej „Organizatorami”) ogłasza konkurs „Podziękuj swoim fanom!” (dalej „Konkurs”) w celu nagrodzenia twórców wideo w sieci.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem filmów wideo z zamiarem publikacji ich w Internecie, którzy posiadają fanpage/profil, w którymś z wymienionych medium społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.
 4. Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany stosować się do nich.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. By wziąć udział w konkursie należy w terminie 29.09 – 9.10 umieścić na kanale YouTube lub w social mediach film z podziękowaniem za wsparcie dla swoich fanów (grupy lub wybranej osoby). Zgłoszenie w konkursie należy oznaczyć odpowiednimi hashtagami #podziekujzmastercard #bezcenneniespodzianki #gva2017.
 2. Po umieszczeniu filmu w mediach społecznościowych należy wysłać maila na adres [email protected] z danymi kontaktowymi autora (imię, nazwisko, mail, telefon) oraz adnotacją:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2135), przez administratora danych osobowych, czyli Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2, w celu udziału w konkursie „Podziękuj swoim fanom!”, przesyłania informacji dotyczących konkursu przez organizatora. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Zgłaszane materiały wideo będą oceniane w takiej wersji, w jakiej są opublikowane w serwisach internetowych. Zgłaszane materiały powinny być dostępne pod podanym linkiem przez okres trwania Konkursu i co najmniej przez 30 dni od dnia gali finałowej Grand Video Awards 2017.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia zawierające treści pornograficzne, rasistowskie, seksistowskie, treści z nieprawdziwymi i automatycznie wygenerowanymi adresami e-mailowymi oraz inne, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 6. Materiały wideo mogą być zgłaszane przez ich autora (autorów) albo osoby trzecie.
 7. Autor materiału wideo, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w pkt. 37 Regulaminu, oraz że wszelkie wymagane prawem zgody na korzystanie ze zgłoszonych materiałów zostały udzielone przez właściwe osoby (w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób).
  12.Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia bądź niedopuszczenia do Konkursu zgłaszanego materiału wideo.

JURY

 1. Zwycięzcę spośród zgłoszonych w konkursie materiałów wideo wybierze jury złożone z przedstawiciela Mastercard oraz „Press”.
 2. Jury ma prawo wykluczyć materiały wideo budzące wątpliwości etyczne lub prawne.

NAGRODY

 1. Do wygrania w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł, z czego część pokryje zrealizowanie niespodzianki dla wybranego fana/ fanów.
 2. Zwycięzca wybrany przez jury ma pełną dowolność w wyborze fana/fanów, dla których zrealizuje niespodziankę oraz w wyborze samej niespodzianki.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie gali Grand Video Awards 2017.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do Konkursu, przesyłania informacji o Konkursie,wydania nagród w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub głosowaniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i prawo ich poprawiania.
 2. Dane twórców materiałów nagrodzonych w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o pracy konkursowej, za zgodą osób, których dane dotyczą.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w Konkursie.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.