REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) ogłasza konkurs Grand Video Awards (dalej „Konkurs”) w celu uhonorowania najlepszych twórców materiałów wideo publikowanych w Internecie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które mają ukończone 18 lat, zajmujących się tworzeniem filmów wideo z zamiarem publikacji ich w Internecie. Konkurs jest otwarty dla niezależnych twórców, jak również pracowników tworzących wideo w firmach, studiach filmowych, agencjach reklamowych i PR, domach produkcyjnych, studiach postprodukcyjnych itp.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.
 4. Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany stosować się do nich.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. O nagrody Grand Video Awards, w określonych w niniejszym Regulaminie kategoriach, ubiegać się mogą materiały wideo cechujące się wysoką jakością techniczną i kreatywnością oraz niosące jednocześnie przekaz merytoryczny.
 2. Do Konkursu zgłaszane mogą być materiały wideo opublikowane w Internecie między 6 września 2023r. a 4 września 2024r.
 3. Zgłaszany materiał wideo może być pojedynczym materiałem lub odcinkiem dłuższej serii.
 4. W Konkursie będą oceniane materiały robione do emisji w internecie. Nie będą oceniane spoty reklamowe, filmy fabularne tworzone do emisji kinowej, telewizyjnej bądź na platformy VOD.
 5. Konkurs rozgrywany jest w jedenastu kategoriach konkursowych: dziewięć kategorii głównych, oraz dwie kategorie specjalne.
  a) Kategorie główne:
  – Branded content
  – Hobby
  – Podróże
  – Edukacja, nauka, technika
  – Publicystyka
  – Wideorozmowa
  – Kultura i sztuka
  – Wideoklip
  – Vertical Video
  – Odpowiedzialność społeczna
  b) Kategorie specjalne:
  – Nagroda Widzów
  – Kanał Roku
 6. Zgłaszane materiały wideo będą oceniane w takiej wersji, w jakiej są opublikowane w serwisach internetowych, do których link został podany w formularzu zgłoszeniowym. Zgłaszane materiały powinny być bezpłatne i ogólnodostępne pod podanym linkiem przez okres trwania Konkursu i co najmniej przez 30 dni od dnia gali finałowej danej edycji Konkursu.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia zawierające treści pornograficzne, rasistowskie, seksistowskie, treści z nieprawdziwymi i automatycznie wygenerowanymi adresami e-mailowymi oraz inne, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe.
 8. Organizator ma prawo stworzyć dodatkowe kategorie, w tym specjalne oraz sponsorowane.

§ 3 ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia od 1 do 6 materiałów (jeden pakiet) objęte są opłatą konkursową w wysokości 75 zł. Opłaty konkursowej 75 zł za każdy pakiet należy dokonać za pośrednictwem PayU.
 2. Płatności należy dokonać pod adresem: https://platnoscigva.press.pl/
 3. Zgłaszając jeden pakiet materiałów (od 1 do 6 filmów), uczestnik konkursu otrzyma półroczną e-prenumeratę magazynu „Press”. Prenumerata będzie wysyłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ogłoszenia do 4 września 2024 roku do godziny 23:59.
 5. Zgłoszenie do Konkursu Organizator przyjmuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu (www.grandvideoawards.pl). Tylko prawidłowo wypełnione i opłacone formularze zgłoszeniowe będą brane pod uwagę w procesie weryfikacji zgłoszeń.
 6. Do jednej kategorii konkursowej można zgłosić maksymalnie 3 materiały.
 7. Jeden materiał może zostać zgłoszony tylko do jednej kategorii.
 8. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, zgłaszający zobowiązany jest podać niefikcyjne dane określone w formularzu zgłoszeniowym, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go poprzez odpowiednie zaznaczenie tego faktu w formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia bądź niedopuszczenia do Konkursu zgłaszanego materiału wideo.
 10. Materiały wideo mogą być zgłaszane przez ich autora (autorów) albo osoby trzecie.
 11. Autor materiału wideo, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, oraz że wszelka wymagana prawem zgoda na korzystanie ze zgłoszonych materiałów została udzielona przez właściwe osoby (w szczególności zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób).
 12. W przypadku zgłoszenia materiału wideo przez osobę trzecią i nominowania tego materiału do nagrody przez Jury Konkursu autor materiału wideo zostanie wezwany przez Organizatora do wyrażenia w terminie 7 dni zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz do złożenia oświadczenia, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, oraz że wszelka wymagana prawem zgoda na korzystanie ze zgłoszonych materiałów została udzielona przez właściwe osoby (w szczególności zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób). W przypadku niewyrażenia zgody w tym terminie lub niezłożenia ww. oświadczeń materiał wideo nie będzie uczestniczył w Konkursie.
 13. Gdyby oświadczenia, o których mowa w pkt 7 i 8, okazały się niezgodne z prawdą, zgłaszający lub autor, który nie dokonał zgłoszenia, ale wyraził zgodę na udział w Konkursie i złożył ww. oświadczenia – w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich – ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody związane z tym faktem, a także zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich. Ponadto uczestnik Konkursu zostaje zdyskwalifikowany a w przypadku otrzymania nagrody, zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi.
 14. W razie problemów technicznych z przesłaniem formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z dyżurnym administratorem (e-mail: [email protected]). Wszelkie pytania związane z interpretacją Regulaminu można wysyłać e-mailowo na adres: [email protected].

§ 4 JURY

 1. Nominowanych i zwycięzców Grand Video Awards w poszczególnych kategoriach wskaże Jury złożone z wybitnych fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji, nowych mediów, reklamy oraz marketingu jak również laureatów poprzednich edycji.
 2. Zasady i Regulamin prac Jury ustala Organizator. Przewodniczącym Jury jest przedstawiciel Organizatora lub osoba przez niego powołana.
 3. W każdej kategorii jurorzy oceniają filmy pod kątem:
  • jakości technicznej (dźwięk, obraz, efekty);
  • realizacji (scenariusz, reżyseria, montaż);
  • zawartości (pomysł, oryginalność wykonania, prowadzący);
  • potencjału społecznościowego (dotychczasowe i /w przypadku nowych filmów/ przewidywane interakcje z widzami, udostępnienia, subskrypcje).
 4. W każdej kategorii głównej Jury wskaże od 2 do 7 nominacji do nagród. W wypadku uzasadnionym liczbą zgłoszeń lub ich poziomem Jury może odstąpić od nominacji do nagród w danej kategorii lub pomimo nominacji nagród nie przyznać. Autor materiału wideo może otrzymać nie więcej niż 2 nominacje w danej kategorii.
 5. Jury ma prawo:
  • przenieść materiał wideo do innej kategorii niż zgłoszona,
  • wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo budzący wątpliwości etyczne lub prawne oraz materiały wadliwe technicznie,
  • wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo, który nie jest dostępny pod podanym w formularzu zgłoszeniowym linkiem.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodą dla Zwycięzców w poszczególnych kategoriach będą statuetki Grand Video Awards oraz tytuł Zwycięzcy Kategorii w konkursie Grand Video Awards. Organizator ma prawo do przyznania nagród pieniężnych. W razie ich przyznania, wysokość nagród określi Organizator. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, zostanie ona pomniejszona o należny podatek od nagród, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (DZ. U. Z 2000r., Nr 14, poz.176). Organizator ma prawo do przyznania także nagród rzeczowych.
 2. Nagroda za Kanał Roku zostanie przyznana twórcy o niekwestionowanych dokonaniach, wyznaczającego trendy i cieszącego się wpływem na innych twórców wideo.
 3. Nagroda Widzów zostanie przyznana temu materiałowi wideo, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej Konkursu. Głosować można na twórców wszystkich materiałów nominowanych do nagrody przez jury ze wszystkich kategorii. Data rozpoczęcia i czas trwania głosowania będą podane na stronie internetowej Konkursu.
 4. Uczestnikiem głosowania na Nagrodę Widzów może być każda osoba fizyczna posiadająca aktywny adres e-mailowy. W celach weryfikacyjnych głosujący otrzyma e-mail z linkiem do potwierdzenia oddanego głosu. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.
 5. Jeśli Organizator poweźmie przekonanie, że głosowanie w konkursie na Nagrodę Widzów odbyło się niezgodnie z zasadami Regulaminu lub że jego wynik został przez głosujących zmanipulowany, ma prawo przyznać ww. nagrodę drugiemu lub kolejnym materiałom z największą liczbą uzyskanych głosów. Organizator może też zadecydować o nieprzyznaniu Nagrody Widzów w danej edycji Konkursu.
 6. Organizator może ustanowić nagrody specjalne.
 7. Ogłoszenie zwycięzców wszystkich kategorii nastąpi podczas gali Grand Video Awards, w Warszawie lub podczas transmisji na żywo w internecie. Termin i miejsce gali zostaną ustalone przez Organizatora i podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie materiałów wideo do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy z nim powiązane na wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją i dokumentacją Grand Video Awards, a w szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, papierze itp.).
 2. Zgłoszenie prac do kategorii specjalnej organizowanej w porozumieniu z Miastem Stołecznym Warszawa pt. „Warszawa”, jest równoznaczne z udzieleniem przez autora pracy Miastu Stołecznemu Warszawa zgody na publikacje filmu na profilach społecznościowych oraz stronach internetowych Partnera, w szczególności w zakresie informowania i promocji pod warunkiem opatrzenia wykorzystywanych prac oznaczeniem informującym o autorstwie oraz o tym, że praca powstała w ramach niniejszego Konkursu.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66, Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
  a) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  b) Osoby, które biorą udział w głosowaniu na Nagrodę Widzów, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich adresu e-mail w celu realizacji tego głosowania.
  c) Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu tj. w celu przyjmowania zgłoszeń i opłat za nie, wysyłki prenumeraty, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imienia i nazwiska Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
  d) Dane osobowe osób głosujących na Nagrodę Widzów są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia głosowania na Nagrodę Widzów tj. wyłonienia zwycięzcy, zaproszenia wybranych osób na galę.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
  a) ostępu do podanych danych osobowych,
  b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 5. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych, podatkowych i innych wynikających z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa np. dostawcom usług IT, pocztowych, księgowych.
 7. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich do czasu jej wycofania.
 8. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora:
  e-mail: [email protected], listowny: ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań, tel.: 22 33 48 333.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
 3. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 5. Regulamin opublikowano w czerwcu 2024r.